ANBI Informatie

Kinderperspectief werkt vanuit haar kantoor in het voormalige Julianahuis aan de Terborchstraat 1 te Zwolle.

De activiteiten worden mogelijk gemaakt door een team van 6 medewerkers onder leiding van Martine Tobé (bestuurder). De organisatie kenmerkt zich door een betrokken manier van werken gericht op samenwerking en innovatie.

Met ingang van 1 januari 2014 eist de belastingdienst dat instellingen met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) alle relevante gegevens op hun website vermelden.

Hieronder staan de gegevens van Stichting Kinderperspectief:

Naam
Stichting Kinderperspectief (en handelt tevens onder de handelsnamen Kinderperspectief en Child’s Perspective)

Fiscaal nummer: 002934322
Inschrijving Kamer van Koophandel: 41 02 22 52
Bankrekening: NL 39 ABNA 0507377370

Contactgegevens
Contactpersoon: Martine Tobé (bestuurder)
Post- en bezoekadres: Terborchstraat 1, 8011 GD  ZWOLLE
Telefoon: 038-422 51 55
E-mail: info@kinderperspectief.nl
Website: www.kinderperspectief.nl

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (vanaf 2022) van Stichting Kinderperspectief bestaat uit een groep mensen die vanuit hun bewogenheid en professionaliteit actief betrokken zijn bij Stichting Kinderperspectief.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit:

Cees Wierda (voorzitter)
Gerlof Bottema
Wouter Hobbelen
Jacqueline Santbergen
Jonathan Douma

Bezoldiging (uit de statuten)
Artikel 5.5:
De leden van de Raad van Toezicht  kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in  de uitoefening van hun functie. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Doelstelling (uit de statuten)
Artikel 2:
De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel:
de positie van kwetsbare kinderen en jongeren verbeteren en hen laten opgroeien in een gezin en een gemeenschap die gericht is op hun ontplooiing en waar geborgenheid, versterking en inspiratie centraal staan. Tevens het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
a. De stichting werkt vanuit de christelijke traditie, en werkt nu voor kwetsbare kinderen en jongeren ongeacht godsdienst, ras of afkomst.
b. De stichting heeft als uitgangspunt van haar werk het door de Verenigde Naties opgestelde “Verdrag voor de Rechten van het Kind”, welk verdrag door de stichting wordt onderschreven.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Voor de hoofdlijnen van het beleidsplan klik hier.

Beloningsbeleid directie en personeel
Stichting Kinderperspectief hanteert voor directie en medewerkers de CAO Jeugdzorg.

Actueel verslag
Voor het Kinderperspectief activiteitenverslag c.q. Jaarverslag klik hier.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen
Voor meer informatie over Stichting Kinderperspectief klik hier.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Vermogensfondsen
Voor meer informatie over St. Fonds Kinderperspectief klik hier.